Produkt został dodany do koszyka

Regulamin sprzedaży hurtowej

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej NIEMCHEM-hurt.com;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod NIEMCHEM-hurt.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NIEMCHEM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Główna 28, Pęgów 55-120 Oborniki Śląskie REGON: 520582821 NIP: 915-182-02-37 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Konto Hurtownika - aktywne konto w Sklepie www.NIEMCHEM-hurt.com, które umożliwia składanie zamówień hurtowych.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.NIEMCHEM-hurt.com.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: http://www.Niemchem-hurt.com, prowadzony jest przez NIEMCHEM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Główna 28, Pęgów 55-120 Oborniki Śląskie REGON: 520582821 NIP: 915-182-02-37.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta hurtownika w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej lub
b) dowolnej innej przeglądarki kompatybilnej z w.w.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.NIEMCHEM-hurt.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego NIEMCHEM-hurt.com jest rejestracja Konta Hurtownika na stronie Sklepu.

3.2. Rejestracji Konta Hurtownika dokonuje obsługa Sklepu, na podstawie wypełnionego przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych firmy oznaczonych jako obowiązkowe. Platforma NIEMCHEM-hurt.com nie prowadzi sprzedaży ogólnodostępnej dla Klientów detalicznych i konsumentów, a wyłącznie dla partnerów handlowych (firm, nie będących konsumentami) posiadających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

3.4. Obsługa sklepu NIEMCHEM-hurt.com zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta Hurtownika w uzasadnionych przypadkach - w szczególności w sytuacji, kiedy profil działalności firmy Klienta nie jest związany ze stacjonarnym obrotem artykułami chemii gospodarczej. W przypadkach uzasadnionych interesem firmy i utrzymaniem poufności danych zastrzegamy możliwość odmowy rejestracji konta hurtownika, lub przyznania obsługi indywidualnej danego kontrahenta, w szczególności dużych podmiotów, lub podmiotów powiązanych z dostawcami współpracującymi bezpośrednio z naszą firmą. Przyznanie statusu obsługi indywidualnej jest jednoznaczne z brakiem możliwości rejestracji takiego podmiotu na platformie hurtowej. Przez stacjonarny obrót artykułami chemii gospodarczej rozumiane jest posiadanie stacjonarnej hurtowni, sklepu, stoiska handlowego, w których prowadzona jest sprzedaż w/w artykułów.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie wynika to z ogólnodostępnych danych, obsługa platformy B2B może poprosić o uzupełnienie danych potwierdzających obrót danego podmiotu środkami chemii gospodarczej, oraz przesłanie dodatkowych informacji o prowadzonej działalności celem weryfikacji poprawności procesu rejestracji, tj:

a) adres sklepu wraz ze zdjęciem
b) adres stoiska handlowego wraz ze zdjęciem
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu aktywacji konta.

3.5. Obsługa sklepu NIEMCHEM-hurt.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NIEMCHEM-hurt.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu lub firmy NIEMCHEM.com
d) dopuści się bez pozwolenia i uprzedniej zgody: kopiowania, powielania lub wykorzystywania zawartości stron internetowych jakiegokolwiek kanału sprzedaży firmy NIEMCHEM.com a w szczególności kopiowania zdjęć lub opisów stworzonych przez firmę NIEMCHEM.com. W przypadku stwierdzenia kopiowania autorskich zdjęć lub opisów obsługa platformy nie udostępni lub zablokuje w trybie natychmiastowym dostęp do zawartości serwisu. Dodatkowo w takim przypadku firma NIEMCHEM.com może wezwać do bezzwłocznego zaprzestania wykorzystywania materiałów stanowiących jej własność.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NIEMCHEM-hurt.com.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (m.in. skanery ofert oraz cen) lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NIEMCHEM-hurt.com,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
g) poinformowania sprzedawcy o produkcie w cenie widocznie niższej niż rynkowa, co może być wynikiem niezamierzonej pomyłki sprzedawcy. W przypadku złożenia zamówienia w cenie wyraźnie niższej niż cena rynkowa, bez wcześniejszego poinformowania sprzedawcy o jego przypuszczalnym błędzie, sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, lub zrealizowania go po wcześniejszym ustaleniu z Klientem po innej cenie, niż cenie wynikającej z niezamierzonej pomyłki.
h) konto w serwisie jest bezpłatne, jednak warunkiem utrzymania aktywnego konta jest złożenie minimum jednego zamówienia w skali 30 dni. Osoby logujące się tylko w celu sprawdzania cen i nie składające zamówień nie będą miały utrzymywanego konta na platformie.
i) weryfikacja aktywności konta następuje co 30 dni i ewentualna blokada nie podlega zdjęciu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową wwww.NIEMCHEM-hurt.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) uwag.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NIEMCHEM-hurt.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia numer [numer]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.NIEMCHEM-hurt.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.13 Sklep NIEMCHEM-hurt.com stanowi platformę hurtową skierowaną do przedsiębiorców zajmujących się stacjonarnym obrotem (sprzedażą detaliczną lub hurtową) artykułami chemii gospodarczej.

4.14 Minimalna kwota zamówienia hurtowego wynosi 1000 zł netto.

4.15. Płatności za zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania zakupu. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy znajdują się na TEJ stronie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy każdorazowo wskazany jest podczas finalizacji zakupu i uzależniony jest od aktualnej ilości zamówień.

5.4. Palety CHEP. Niebieskie palety na których wysyłany jest towar są własnością firmy CHEP. Palety takie należy przechowywać do momentu odebrania ich przez firmę CHEP. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na przekazanie danych firmowych firmie CHEP celem realizacji odbioru palet.

5.5. W przypadku zakupu w procedurze Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów zamówienie podlega wyłącznie odbiorowi osobistemu: osobiście (wypełniane jest przy odbiorze Oświadczenie o Wywozie Towarów) lub poprzez samodzielnie zleconą firmę transportową (wywóz na podstawie dokumentu CMR).

VI. Ceny, metody płatności i Faktury VAT.

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego podany na stronie kontakt oraz po złożeniu zamówienia,
b) płatnością w systemie online pośrednika DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl),
e) kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6.3 Domyślną formą przesyłania faktur jest przesyłanie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

6.4. Do zamówień złożonych na platformie hurtowej dokumentem sprzedaży może być wyłącznie Faktura Vat.

6.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
a) edycję treści dokumentu,
b) komentowanie,
c) wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d) montaż dokumentu,
e) kopiowanie zawartości dokumentu,
f) wydzielanie stron.

6.6. Nie ma możliwości wystawienia kilku dokumentów sprzedaży do jednego zamówienia. Do jednego zamówienia wystawiany jest jeden dokument na całość zamówienia- Faktura Vat.

6.7. Na platformie hurtowej możliwe jest opłacenie zamówienia z wykorzystaniem tzw. szybkich płatności (usługa realizowana przez serwis Przelewy24). W przypadku skorzystania z tej metody płatności, do wartości zamówienia zostanie doliczona kwota odpowiadająca 1% wartości zamówienia.

6.8. Płatność zwykłym przelewem na konto bankowe NIEMCHEM jest zwolniona z prowizji, o której mowa w pkt. 6.7.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. NIEMCHEM.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email wskazany na stronie kontakt. Niemchem.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

7.3. NIEMCHEM.com nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. NIEMCHEM.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Niemchem.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: NIEMCHEM.com ul. Główna 28, Pęgów 55-120 Oborniki Śląskie, mailowo pod adres email wskazany na stronie kontakt lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać nazwę firmy, swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. NIEMCHEM.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX. Ochrona Danych Osobowych

9.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

9.4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w Polityce Prywatności.

9.5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

9.6. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Niemchem.com a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Niemchem.com a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NIEMCHEM.com.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania i dostępu w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel